SPECWOOD

EU

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wdrożenie bezodpadowej technologii produkcji materiałów i prefabrykatów meblowych EcoWood®.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu i planowane efekty:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez firmę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – drewna oraz prefabrykatów meblowych EcoWood® opartych o innowacyjną, autorską technologię MaxDry®

Wartość projektu:   29 408 070,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   14 108 500,00 PLN

 


 

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności SPEC-WOOD. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Wnioskodawcy jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa. Rekomendacje zawarte w strategii wzorniczej zostaną wdrożone poprzez zaimplementowanie ich w bieżącej działalności. Wnioskodawca sfinansuje działania ze środków własnych oraz dotacji w ramach etapu 2.

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty projektu:

  1. Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
  2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  3. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
  4. Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.
  5. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem

Wartość projektu:   64 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   54 825,00 PLN

 


 

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SPEC-WOOD dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I.
Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w 2 kategoriach oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty:

  1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu innowacji produktowych i zmian w procesie ich produkcji.
  2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
  3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
  4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
  5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu:   5 604 968,86 PLN
Wkład Funduszy Europejskich2 977 230,00 PLN

Masz pytanie? Zadzwoń!

info@spec-wood.pl tel.: 17 77 07 010

eu