SPECWOOD

EU

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wdrożenie bezodpadowej technologii produkcji materiałów i prefabrykatów meblowych EcoWood®.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Cel projektu i planowane efekty:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez firmę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – drewna oraz prefabrykatów meblowych EcoWood® opartych o innowacyjną, autorską technologię MaxDry®
Wartość projektu:

29 408 070.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:

14 108 500.00 PLN

Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD” dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności SPEC-WOOD. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Wnioskodawcy jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa. Rekomendacje zawarte w strategii wzorniczej zostaną wdrożone poprzez zaimplementowanie ich w bieżącej działalności. Wnioskodawca sfinansuje działania ze środków własnych oraz dotacji w ramach etapu 2.

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty projektu:

  1. Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
  2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  3. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
  4. Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.
  5. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem

Wartość projektu: 64 500.00

Wkład Funduszy Europejskich: 54 825.00

Masz pytanie? Zadzwoń!

info@spec-wood.pl tel.: 17 77 07 010

eu